อาณาจักรโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Ancient Kingdom)

อาจารย์: Metee Medhasith Suksumret


ศึกษาพัฒนาการของอาณาจักรโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ตั้งแต่ระยะแรกเริ่มจนถึงพัฒนาการขั้นสูงสุด โดยเน้นพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อความคิดทางการเมือง ปรัชญา ศาสนา ศิลปะ เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนผลกระทบทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อรัฐอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระยะต่อมา